ADR w 2017 roku

Transport towarów niebezpiecznych, z logicznego punktu widzenia, wymaga ścisłej regulacji przepisami prawnymi. Na potrzeby działań transportu międzynarodowego, stworzono zunifikowany katalog towarów niebezpiecznych. Każdy z nich otrzymał numer identyfikacji poziomu zagrożenia. W regulacjach prawnych, które weszły w życie 1 lipca 2017 roku, przewidziano nowe obowiązki dla przewoźników. Ponadto zmieniono wymogi związane z przewozem niektórych towarów. Sprawdź, jak obecnie powinien przebiegać transport towarów niebezpiecznych .

Podstawą funkcjonowania transportu towarów niebezpiecznych jest Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Podlegają jej wszystkie ogniwa obrotu towarami niebezpiecznymi – nadawca, przewoźnik oraz odbiorca towarów niebezpiecznych. ADR to towary, które w określonych warunkach zagrażają życiu i zdrowiu żywych istot, środowisku naturalnemu, zasobom materialnym czy też ustalonemu porządkowi.

Transport z gwarancją bezpieczeństwa

Nasza firma jest wyposażona w nowoczesne pojazdy, profesjonalny sprzęt oraz doświadczony zespół, dzięki czemu możemy zagwarantować, że dostarczymy Twój ładunek szybko i bezpiecznie.  

Zobowiązania przewoźników zgodnie z ADR

W przypadku przewoźników regulowane są takie kwestie jak:

  • warunki bezpiecznego transportu ładunku,
  • rodzaj zabezpieczenia i wyposażenia pojazdu,
  • właściwe oznakowanie środka transportu oraz
  • szkolenie prewencji i szybkiego reagowania.

Towary niebezpieczne podlegają ścisłemu nadzorowi, analizie i regularnym wdrożeniom zmian mającym za zadanie poprawę bezpieczeństwa i efektywności ich przewozu. Osoby pracujące z materiałami niebezpiecznymi zobowiązane są zapoznać się ze zmianami zasadniczymi – rozszerzeniem listy towarów niebezpiecznych oraz modyfikacją klasyfikacji. Towary niebezpieczne podlegające przepisom ADR. Dzielą się na 9 klas na podstawie zagrożenia dominującego, zagrażające zdrowiu człowieka, powodujące pożar, wybuch czy szkodzące środowisku naturalnemu.

Ponadto po zmianach ADR dodano także nowe obowiązki dla uczestników transportu odnośnie bezpieczeństwa – m.in. oznakowanie tablicami, znakami i nalepkami. Pojazdy powinny być oznakowane cyfrowymi pomarańczowymi tablicami, dużymi znakami zagrożenia i innymi znakami ostrzegającymi o niebezpieczeństwie. Oprócz tego każdy przewoźnik towarów niebezpiecznych musi również dostarczyć załodze pojazdu instrukcje pisemne zgodne z przepisami ADR oraz sprawdzić czy w jednostce transportowej znajduje się wymagane wyposażenie.

Zobowiązania przewoźników zgodnie z ADR

Najważniejsze zmiany ADR

Najnowsze zmiany dotyczą regulacji odnośnie paliw płynnych i gazu. Oprócz przepisów dotyczących zastosowania danej formy butli zaworowej dodano ograniczenia pojemności zbiorników do 54000 MJ energii równoważnej. Ponadto stworzono nowe instrukcje dotyczące sposobów przechowywania oraz dopuszczalnych typów opakowań, w tym pojemników wielkogabarytowych.

Dodatkowo, jak wynika z ustawy oraz umowy ADR, wszystkie przedsiębiorstwa oraz podmioty trudniące się przewozem materiałów niebezpiecznych lub związanych z nim załadunkiem albo rozładunkiem, zostały zobowiązane do zatrudnienia eksperta bądź doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych.

Podsumowując – każdy uczestnik branży transportowej powinien regularnie zapoznawać się ze zmianami przepisów. ADR ulega bowiem cyklicznej nowelizacji co 2 lata. Taki system pozwala na sprawne i rzetelne ujednolicenie reguł w celu poprawy ogólnego obrazu transportu towarów niebezpiecznych i wypracowanie adekwatnych procedur w przyszłości.

Firma z wiedzą i doświadczeniem

Nasza firma posiada rozbudowaną flotę pojazdów, którą dopasowujemy do ilości i wielkości transportowanych towarów. Działamy na podstawie obowiązujących przepisów i zapewniamy  przy tym wysoki poziom wykonywanych usług.