Z roku na rok zmianom ulegają wszelkie ustawy. Przed nowelizacjami nie uchroniła się branża TSL, która związana jest bezpośrednio z ustawą o transporcie drogowym. W prawie tym w 2017 roku zaszły znaczące zmiany, które muszą być respektowane przez każdego przewoźnika realizującego postawione przez siebie cele.

Dobra reputacja kierowców i osób zarządzających

Zapisy, które miały wejść w życie w tym roku zostały zatwierdzone już w listopadzie roku ubiegłego. Prezydent RP złożył podpis pod ustawą korygującą zapisy tej pochodzącej z 6 września 2001 roku. Wiąże się to z przyjęciem nowych zasad odnośnie określania utraty reputacji przez kierowców i osoby zarządzające.

W Polsce wchodzi obowiązek przestrzegania zapisu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, co oznacza, że teraz będzie potrzebna tylko jedna decyzja w sprawie nałożenia kary z katalogu IV rozporządzenia 1071/2009. Od teraz GITD (Główny Inspektor Transportu Drogowego) może wszczynać postępowanie zarówno wobec kierowcy, przedsiębiorcy, jak i osoby bezpośrednio organizującej transport w przypadku, gdy nie zostanie spełniony warunek dobrej reputacji.

Aby wykryć wszelkie nieprawidłowości, GITD będzie egzekwować comiesięczne raporty, w których obowiązkowo muszą znaleźć się informacje z załącznika IV do rozporządzenia nr 1071/2009. Załącznik ten obejmuje szczególne przykłady naruszeń kierowców i zarządców firm.

Co będzie brane pod uwagę podczas oceny reputacji?

Podczas oceny reputacji danego przewoźnika, GITD będzie brał pod uwagę kilka istotnych czynników, które mogą wskazać, jak wysoki jest stopień nieprawidłowości, a także – jak na ewentualne cofnięcie zezwolenia zareaguje otoczenie.

W pierwszej kolejności organ bierze pod uwagę ilość naruszeń. Istotny jest tu współczynnik określający liczbę wszystkich kierowców do tych obarczonych naruszeniem. W dalszej kolejności liczą się rokowania. Oznacza to, że, jeżeli dany przewoźnik gwarantuje, że wszelkie problemy zostaną usunięte, lub zostały w tym kierunku poczynione pewne kroki – działa to na korzyść przedsiębiorcy.

Pod uwagę będą również brane uwarunkowania regionalne. Cofnięcie zezwolenia może spowodować, że bez pracy zostanie znaczna część mieszkańców, co podniesie poziom bezrobocia. Szczególnie nie mile widziane będzie to na terenie mniejszych ośrodków miejskich, dlatego ten punkt będzie analizowany w sposób szczególny. Ostatnią czynnością, jaką wykona GITD, aby sprawdzić reputację przewoźnika jest opinia branży. Liczą się tutaj szczególnie zrzeszenia i przedsiębiorstwa. Warunkiem jest, że rozpatrywany przewoźnik do nich przynależy i istnieją one minimum 3 lata.

Powołanie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Jak czytamy w rozdziale 9b znowelizowanej ustawy, ustanowiony zostaje Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Będzie on budowany w oparciu o dane dostarczone przez służby. Znaleźć w nim będzie można informacje takie, jak dane przewoźnika posiadającego uprawnienia, szczegóły dotyczące naruszeń, czy przewoźników, którzy z jakiegoś powodu utracili dobrą reputację.