Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) powstał  w odpowiedzi na przepisy Unii Europejskiej. Elektroniczne rejestry poszczególnych państw są bowiem ze sobą zintegrowane i tworzą międzynarodową platformę. Będzie to swego rodzaju baza danych przedsiębiorstw, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

System teleinformatyczny, prowadzony przez każde państwo członkowskie Unii Europejskiej. W Polsce zaczął on funkcjonować od 30 listopada 2017 roku na mocy ustawy z dnia  4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1935). Na szczeblu krajowym wdrażany system opiera się na rejestrach działających w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz danych pochodzących z urzędów miast i starostw powiatowych. Podstawowymi założeniami projektu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa, eliminacja nieuczciwej konkurencji oraz uporządkowanie komunikatów jakości i efektywności usług transportowych.

Obszary ewidencji KREPTD

Sam rejestr składa się z trzech obszarów ewidencji:

  1. Przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  2. Informacji o poważanych naruszeniach przepisów dotyczących transportu drogowego,
  3. Osób, które czasowo utraciły zdolność do zarządzania operacjami transportowymi przedsiębiorcy.

Zakres działania KREPTD

Dostęp do rejestru jest umożliwiony na dedykowanej stronie internetowej i daje możliwość przeglądania danych poprzez upoważnione organy. Zapewnia również możliwość wymiany informacji dotyczących przedsiębiorców transportu drogowego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Utworzenie KREPTD ma na celu zapewnienie sprawnego przepływu informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w procesach takich jak:

Cel utworzenia KREPTD

Ze względu na stały rozwój i powiększanie się branży transportowej, zwłaszcza w jej transgranicznym charakterze, ważne jest, aby rynek przewozu był uporządkowany i sprawnie regulowany prawnie. Chodzi przede wszystkim o wzrost bezpieczeństwa oraz stworzenie sieci współpracy profesjonalnych przewoźników opierających się na zasadach uczciwej konkurencji.

Analiza zebranych raportów posłuży odpowiednim organom inspekcji na pełny nadzór nad przedsiębiorstwami transportowymi w celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości i nadużyć. Firmy przestrzegające reguł w stopniu zadowalającym figurują w rejestrze jako godne zaufania i posiadające reputację uczciwej oraz rzetelnej. Aby uzyskać takie miano należy świadczyć transport z zachowaniem troski o ekologię lub utrzymywać ustalone standardy danego rodzaju przewozu, np. towarów niebezpiecznych, żywych zwierząt czy żywności. Dużą rolę odgrywa również rejestr obszaru techniczno-formalnego, czyli rozliczenie czasu pracy kierowców, odsetka wykroczeń drogowych z ramienia zleceń lub stanu sprawności pojazdów.

Przewoźnicy, którzy nie wywiązują się należycie ze swoich obowiązków otrzymują upomnienia i czas na poprawę działań. W przypadku ich odrzucenia, przedsiębiorstwo ryzykuje utratą reputacji oraz naraża się na sankcje finansowe i administracyjne, a także zawieszenie lub cofnięcie wymaganych licencji.

Szybki dostęp do aktualnych informacji o przedsiębiorcach z tego sektora gospodarki umożliwi ograniczenie dostępu do rynku nieuczciwym przewoźnikom. Dzięki KREPT możliwe będzie przeprowadzanie analiz i badanie tendencji w transporcie drogowym, co da szansę na perspektywiczne budowanie strategii rozwoju tego kluczowego sektora gospodarki.