Ogólne warunki zlecenia z dnia 14.01.2019

Zapytania o płatności prosimy kierować na adres [email protected] natomiast
Dokumenty za zrealizowany transport prosimy wysłać na adres [email protected]

1.1.        Niniejsze ogólne warunki zlecenia mają zastosowanie do umów, zawieranych między M&W Spedition spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, zwanym dalej Zleceniodawcą a podmiotem, wykonującym na zlecenie Zleceniodawcy usługę przewozu, zwanym dalej Przewoźnikiem oraz do wszelkich prawnych i faktycznych czynności, podejmowanych w ramach realizacji zawartych z Przewoźnikiem umów lub z nimi związanych.

1.2.        Stosowanie ogólnych warunków Przewoźnika jest wykluczone, za wyjątkiem przypadków, w których obie strony umowy przewozu w formie pisemnej wyraźnie uzgodniły inaczej.

1.3.        W celu zawarcia umowy przewozu Zleceniodawca kieruje do Przewoźnika ofertę, określającą istotne elementy umowy przewozu (w tym termin, miejscowości, w których ma nastąpić załadunek i rozładunek, bez wskazania dokładnego adresu i firmy nadawcy oraz odbiorcy przesyłki, rodzaj towaru, wysokość frachtu) wraz z  niniejszymi ogólnymi warunkami zlecenia. W przypadku zawierania umowy za pośrednictwem serwisu (komunikatora) TRANS Zleceniodawca przesyła wraz z ofertą link (hiperłącze) do niniejszych ogólnych warunków zlecenia, w sposób umożliwiający Przewoźnikowi zapoznanie się z nimi. Oferta wiąże Zleceniodawcę przez okres 30 minut od momentu wysłania oferty do Przewoźnika za pośrednictwem serwisu (komunikatora) TRANS bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem (tj. na konto Przewoźnika w serwisie TRANS bądź na adres mailowy lub numer faksu Przewoźnika) i wymaga oświadczenia o jej przyjęciu, złożonego przez Przewoźnika za pośrednictwem serwisu (komunikatora) TRANS bądź poczty elektronicznej bądź faksu. W przypadku Przewoźnika, pozostającego w stałych kontaktach gospodarczych ze Zleceniodawcą, ofertę poczytuje się za przyjętą bez zastrzeżeń, jeżeli Przewoźnik nie odrzuci oferty w terminie 30 minut od momentu jej wysłania przez Zleceniodawcę za pośrednictwem serwisu (komunikatora) TRANS bądź  poczty elektronicznej bądź faksu.

1.4.        Niezwłocznie po zawarciu przez Zleceniodawcę z Przewoźnikiem umowy przewozu, na zasadach wskazanych w pkt. 1.3. niniejszych ogólnych warunków zlecenia, Zleceniodawca prześle Przewoźnikowi za pośrednictwem serwisu (komunikatora) TRANS lub poczty elektronicznej bądź faksu, potwierdzenie zlecenia, w którym wskaże datę zawarcia umowy przewozu oraz firmę i dokładny adres nadawcy oraz odbiorcy przesyłki.

1.5.        Wszelkie zmiany warunków umowy przewozu wymagają wyraźnej zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie bądź za pośrednictwem serwisu (komunikatora) TRANS bądź poczty elektronicznej lub faksu. Za zmianę taką nie poczytuje się wskazania przez Zleceniodawcę, stosownie do pkt. 1.4. niniejszych ogólnych warunków zlecenia, daty zawarcia umowy przewozu oraz firmy i dokładnego adresu nadawcy i odbiorcy przesyłki.

Na Przewoźniku ciążą, w ramach wykonania umowy przewozu, zawartej ze Zleceniodawcą, następujące obowiązki:

2.1.        Przewoźnik obowiązany jest do wykonywania swoich czynności z należytą starannością, zgodnie z interesem Zleceniodawcy, a także kontrahenta Zleceniodawcy, będącego stroną zawartej ze Zleceniodawcą umowy spedycji, w wykonaniu której Zleceniodawca zlecił Przewoźnikowi usługę transportu oraz w sposób zgodny z treścią zawartej umowy przewozu, niniejszymi ogólnymi warunkami zlecenia i obowiązującymi przepisami.

2.2.        Przewoźnika i wszystkie osoby, którymi posługuje się on przy wykonywaniu umowy przewozu, w tym wyznaczonego przez Przewoźnika do realizacji zleconej usługi transportu kierowcę, obowiązuje bezwzględny zakaz pokazywania czy udostępniania w inny sposób osobom trzecim, w tym kontrahentowi Zleceniodawcy, oferty Zleceniodawcy oraz dokumentu potwierdzenia zlecenia przewozu, o których mowa w pkt. 1.3. oraz 1.4. niniejszych ogólnych warunków zlecenia, na każdym etapie wykonywania umowy przewozu, w tym podczas załadunku i rozładunku towaru, a naruszenie tego obowiązku skutkuje odpowiedzialnością Przewoźnika, o której mowa w pkt. 5.3. niniejszych ogólnych warunków zlecenia.

2.3.        Przewoźnika i wszystkie osoby, którymi się on posługuje przy wykonywaniu umowy przewozu, w tym kierowcę, obowiązuje bezwzględny zakaz przeładunku towaru na każdym etapie wykonywania umowy przewozu.

2.4.        Przewoźnika obowiązuje zakaz realizacji umowy przewozu przez podwykonawców.

2.5.        Przewoźnik zobowiązany jest do dotrzymania terminów, określonych w umowie przewozu, w szczególności terminów załadunku i rozładunku towaru.

2.6.        Pojazd podstawiony przez Przewoźnika, celem wykonania umowy przewozu, winien być w bardzo dobrym stanie technicznym.

2.7.        W trakcie realizacji umowy przewozu postoje pojazdu dozwolone są wyłącznie na parkingach strzeżonych.

2.8.        Przewoźnik musi posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową oraz wszelkie uprawnienia, wymagane do wykonania usługi przewozu (usługi transportowej) i w razie takiego żądania przedstawić stosowne dokumenty do wglądu Zleceniodawcy.

2.9.        Przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie informować Zleceniodawcę o jakichkolwiek opóźnieniach i innych problemach, występujących w trakcie realizacji umowy przewozu.

2.10.      Wyznaczony przez Przewoźnika do realizacji umowy przewozu kierowca odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie ładunku, objętego umową przewozu.  Kierowca posiada także komplet ubrania ochronnego tj. Kask, kamizelkę odblaskową, okulary ochronne, buty ze sztywnym czubkiem ochraniającym palce, podczas załadunku i rozładunku całe ciało musi być osłonięte.

2.11.      Jeżeli w zleceniu przewozu nie jest inaczej podane, to pojazd, który ma służyć wykonaniu umowy przewozu, winien mieć wymiary plandeki 13,6 m, która może być ładowana górą, bokiem i tyłem i mieć ładowność minimum 24t oraz wysokość wewnętrzną min 2.75 m i wysokość rampową. Naczepa musi mieć pełne odeskowanie, tj. min 4 deski aluminiowe  na przęsło.

2.12.      Pojazd, o którym mowa w pkt. 2.11 niniejszych ogólnych warunków zlecenia, musi być wyposażony w wystarczającą ilość pasów, mat antypoślizgowych oraz kantowników do zabezpieczenia przewożonych towarów.

2.13.      W przypadku niepodstawienia przez Przewoźnika, wymaganego zgodnie z umową przewozu i niniejszymi ogólnymi warunkami, pojazdu w wyznaczonym terminie do załadunku, lub podstawienia pojazdu o innych wymiarach niż wymagane w zleceniu przewozu i niniejszych ogólnych warunkach, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do podstawienia auta zastępczego. Wszelkie koszty z tym związane obciążają Przewoźnika, który nie wykonał wyżej wskazanych obowiązków.  Dodatkowo będzie naliczona opłata manipulacyjna w wysokości 25 euro  (gdy fracht w walucie Euro) lub 100PLN (gdy fracht w walucie polskiej)

2.14.      Wyznaczony przez Przewoźnika kierowca pojazdu, którym ma być świadczona usługa transportowa, wynikająca z zawartej ze Zleceniodawcą umowy przewozu, zobowiązany jest do załadunku i rozładunku towaru, jeśli wymaga tego miejsce załadunku lub rozładunku. Ponadto winien dopilnować załadunku towaru tak, aby pojazd nie został przeładowany, a ewentualną nadwagę obowiązany jest zgłosić niezwłocznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Zleceniodawcy. W przypadku nadmiernego przeładowania pojazdu, kierowca może odmówić załadunku, o czym winien niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za przeładowany pojazd.

2.15.      W razie jakiejkolwiek zmiany w ilości towaru przy załadunku lub rozładunku, w stosunku do ustaleń objętych umową przewozu, Przewoźnik, działając osobiście lub za pośrednictwem kierowcy pojazdu, którym przewóz ma być świadczony, ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o tym fakcie Zleceniodawcę i wstrzymania się z wyjazdem z miejsca załadunku lub rozładunku, do czasu uzyskania dalszych instrukcji od Zleceniodawcy.

3.1          Przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub jego uszkodzenie, które nastąpi w czasie między przyjęciem towaru (przesyłki), a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy, stosownie do obowiązujących przepisów, w szczególności w przypadku przewozu międzynarodowego stosownie do przepisów Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), a w przypadku przewozu krajowego stosownie do ustawy Prawo przewozowe i przepisów kodeksu cywilnego.

3.2          W przypadku, gdy przed wydaniem przesyłki odbiorcy okaże się, że doznała ona uszczerbku lub uszkodzenia, Przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania uszczerbku lub uszkodzenia. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki, przy czym w imieniu Przewoźnika protokół podpisuje kierowca, który świadczy usługę przewozu. W razie odmowy podpisania protokołu przez odbiorcę przysyłki, Przewoźnik wskazuje w treści protokołu ten fakt i przyczyny odmowy.

3.3          Wskazany w pkt. 3.2. niniejszych ogólnych warunków zlecenia protokół, Przewoźnik niezwłocznie przesyła do Zleceniodawcy, a w przypadku takiego żądania ze strony Zleceniodawcy, niezwłocznie udziela mu dalszych wyjaśnień i informacji.

3.4          Jeżeli kierowca, którym posługuje się Przewoźnik, sam ładuje lub rozładowuje towar, to Przewoźnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe podczas tych czynności.

3.5          W przypadku naruszenia przez Przewoźnika wskazanych w punkcie 3.2 niniejszych ogólnych warunków zlecenia obowiązków, skutkującego powstaniem po stronie Zleceniodawcy lub kontrahenta Zleceniodawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych, Przewoźnik obowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

3.6          Za nieterminowe podstawienie pojazdu na załadunek lub rozładunek towaru przez Przewoźnika, z przyczyn leżących po jego stronie, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości  25 euro  (gdy fracht w walucie Euro) lub 100PLN (gdy fracht w walucie polskiej). W przypadku, gdy szkoda z tego tytułu przekracza wartość zastrzeżonej kary umownej, Przewoźnik w pozostałym zakresie odpowiada według zasad ogólnych. Obowiązek zapłaty kary umownej ciąży na Przewoźniku również po zakończeniu realizacji umowy przewozu.

3.7          W przypadku niewykonania umowy przewozu przez Przewoźnika z przyczyn leżących po jego stronie, innych niż zaginięcie towaru lub uszkodzenie przesyłki, Przewoźnik, z zastrzeżeniem pkt. 8 ogólnych warunków zlecenia, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 150 euro (gdy fracht w walucie Euro) lub 600PLN (gdy fracht w walucie polskiej). W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zleceniodawca uprawniony jest do żądania odszkodowanie przenoszącego zastrzeżoną karę umowną, a Przewoźnik odpowiada w tym zakresie na zasadach ogólnych. Dodatkowo będzie naliczona opłata manipulacyjna w wysokości 25 euro  (gdy fracht w walucie Euro) lub 100PLN (gdy fracht w walucie polskiej)

4.1.        Wysokość wynagrodzenia Przewoźnika za wykonanie usługi transportowej, objętej umową przewozu, wskazana jest każdorazowo w ofercie, o której mowa w pkt. 1.3. niniejszych ogólnych warunkach zlecenia. Ustalone wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Przewoźnika, w tym również załadunek i rozładunek towaru przez kierowcę (tzw. „all in”) i Przewoźnik nie jest uprawniony do żądania od Zleceniodawcy zwrotu jakichkolwiek kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, ponad określoną w zdaniu 1 niniejszego punktu wysokość umówionego wynagrodzenia.

4.2.        Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 4.1. niniejszych ogólnych warunków zlecenia, następuje po otrzymaniu przez Zleceniodawcę kompletu oryginalnych dokumentów przewozowych (w szczególności listu CMR, dowodów dostawy, dokumentów celnych) i poprawnie wystawionej faktury VAT za usługi transportowe.

4.3.        W przypadku świadczenia przez Przewoźnika na zlecenie Zleceniodawcy usług transportu międzynarodowego zapłata wynagrodzenia następuje każdorazowo w euro i w tej walucie Przewoźnik winien wystawić fakturę VAT na Zleceniodawcę.

4.4. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4.1 niniejszych ogólnych warunków zlecenia, następuje przelewem na konto bankowe  przewoźnika, wskazane na fakturze VAT. Termin zapłaty to 60 dni liczone od momentu otrzymania, drogą pocztową, wszystkich oryginalnych  dokumentów przewozowych oraz faktury VAT.

Każdy przewoźnik ma możliwość przyspieszenia płatności korzystając z opcji „skonto”. Od wartości netto należy odjąć 5% frachtu. Faktura zostanie zapłacona w ciągu 7 dni (w ciągu 7 dni przelew wyjdzie z naszego banku).

4.5 Przewoźnik zobowiązany jest wysłać drogą mailową na adres [email protected] w ciągu 5 dni od dnia rozładunku faktury VAT, a w ciągu 21 dni drogą pocztową wszystkich oryginalnych dokumentów transportowych oraz oryginalnej faktury VAT. Termin zapłaty biegnie od dnia otrzymania oryginalnych dokumentów i faktury. Jeśli przewoźnik nie dośle nam w ciągu 21 dni oryginalnych dokumentów i faktury, zostanie mu wystawiona nota obciążeniowa w wysokości 25 euro  (gdy fracht w walucie Euro) lub 100PLN (gdy fracht w walucie polskiej)

4.6.        Przewoźnik i Zleceniodawca zgodnie ustalają, że z tytułu niezawinionych przez Przewoźnika postojów pojazdu przy załadunku lub rozładunku przesyłki, za pierwsze 5 h postoju (liczone od daty i godziny wskazanej w umowie przewozu na załadunek lub rozładunek)  Zleceniodawca nie ponosi żadnych opłat. W przypadku niezawinionego przez Przewoźnika postoju powyżej 5 h po dacie i godzinie załadunku lub rozładunku, Przewoźnikowi przysługuje wynagrodzenie za każdą godzinę postoju ponad pierwsze 5 h, w wysokości 45,00 zł netto (tzw. postojowe), jednak nie więcej niż 500,00 zł netto za dobę (tzw. postojowe). Wypłata postojowego ma miejsce wyłącznie na podstawie podbitej karty postojowej/ wydruku z tachografu/ wydruk z GPS. Wszystkie niedziele, soboty oraz dni świąteczne są wolne od obowiązku zapłaty przez Zleceniodawcę postojowego. W przypadku postoju pojazdu przy załadunku lub rozładunku z przyczyn, za które odpowiada Przewoźnik, Zleceniodawca nie ponosi żadnych opłat z tego tytułu.

5.1.        Przewoźnik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie zostały mu ujawnione podczas współpracy ze Zleceniodawcą, w szczególności odnośnie nadawcy i odbiorcy przesyłki, rodzaju towaru i umówionego za przewóz wynagrodzenia oraz do zachowania poufności odnośnie treści oferty i potwierdzenia zlecenia, o których mowa odpowiednio w pkt. 1.3. oraz 1.4 ogólnych warunków zlecenia.

5.2          Przewoźnik akceptuje fakt, że wskazane w potwierdzeniu zlecenia, o którym mowa w pkt. 1.4. ogólnych warunków zlecenia, dane dotyczące firmy i dokładnego adresu nadawcy oraz odbiorcy przesyłki, stanowią element bazy danych Zleceniodawcy, która ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa Zleceniodawcy i mogą być wykorzystywane przez Przewoźnika wyłącznie w celu realizacji zawartej ze Zleceniodawcą umowy przewozu, a nie mogą służyć nawiązaniu przez Przewoźnika własnych relacji biznesowych z nadawcą lub odbiorcą przesyłki, w tym w celu zawierania z nimi umów przewozu bez udziału Zleceniodawcy.

5.3.        W przypadku naruszenia przez Przewoźnika obowiązków wskazanych w pkt. 5.1. oraz 5.2. ogólnych warunków zlecenia, w szczególności w przypadku wykorzystywania przez Przewoźnika danych, wskazanych w pkt. 5.2. ogólnych warunków zlecenia, w celu wykonywania na rzecz kontrahenta Zleceniodawcy umów przewozu z pominięciem Zleceniodawcy w okresie jednego roku od wykonania umowy przewozu przez Przewoźnika, Przewoźnik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości równowartości kwoty 20.000 euro.

Jeżeli przedmiotem umowy przewozu są materiały niebezpieczne, w rozumieniu europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie w dniu 30 września 1957 (zwanej dalej ADR), Przewoźnik oraz osoby, którymi się on posługuje przy wykonywaniu umowy przewozu, niezależnie od obowiązków, wskazanych w pkt. 2 ogólnych warunków zlecenia, winny:

a. upewnić się, że materiały niebezpieczne, przeznaczone do przewozu, są dopuszczone do przewozu zgodnie z postanowieniami ADR;

b. przestrzegać przepisów ADR, obowiązujących dla przewoźnika, kierowcy, posiadacza pojazdu;

c. posiadać wszelkie uprawnienia do wykonywania transportu ładunków niebezpiecznych (w szczególności zezwolenie na prowadzenie pojazdu, zaświadczenie ADR o przeszkoleniu kierowcy, dokument tożsamości z fotografią);

d. poczynić wszelkie kroki, aby materiał niebezpieczny został jak najlepiej (według obowiązujących zasad) zabezpieczony;

e. sprawdzić wzrokowo, czy pojazdy i ładunek nie maja oczywistych wad, wycieków, pęknięć lub braków w wyposażeniu;

f. sprawdzić, czy pojazd nie został przeładowany;

g. upewnić się, że na pojazdach umieszczone zostało wymagane oznakowanie i nalepki ostrzegawcze;

h. upewnić się, że w pojeździe znajduje się wyposażenie wymagane w pisemnych instrukcjach dla kierowcy;

i.w miejscach załadunku i rozładunku przestrzegać zakazu palenia;

j. przestrzegać zakazu doładunku bez wcześniejszego uzgodnienia ze Zleceniodawcą.

7.1.        Jeżeli w zleceniu przewozu nie jest inaczej podane, to wszystkie palety i giterboksy, które zostały wydane Przewoźnikowi w celu przewozu towaru, nie podlegają wymianie.  W przypadku odmiennych ustaleń w zakresie wymiany palet i giterboksów, obowiązują zasady określone poniżej w pkt. 7.2. do pkt. 7.7.

7.2.        Przewoźnik jest w szczególności zobowiązany do wymiany palet i giterboksów na miejscu załadunku i rozładunku towaru, w ten sposób, że w zamian za otrzymane od nadawcy towaru w miejscu załadunku lub wydane odbiorcy towaru w miejscu rozładunku palety lub giterboksy, wyda odpowiednio nadawcy lub odbiorcy towaru taką samą ilość tego samego rodzaju palet bądź giterboksów. W przeciwnym razie Przewoźnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych przy wykonywaniu umowy przewozu i niewymienionych palet i giterboksów w ciągu 30 dni od dnia rozładunku towaru, na podany przez Zleceniodawcę adres.

7.3.        W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Przewoźnika obowiązku wymiany lub zwrotu palet lub giterboksów na zasadach, o których mowa w pkt. 7.2. ogólnych warunków zlecenia, Przewoźnik zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 12 euro za każdą niewymienioną i 6 euro za zniszczoną (defekt) paletę i 80 euro za każdy niewymieniony lub zniszczony giterboks, w terminie 10 dni od wezwania przez Zleceniodawcę.

7.4.        W przypadku wykonania przez Przewoźnika obowiązku wymiany lub zwrotu palet lub giterboksów po upływie terminu określonego w pkt. 7.2., lecz nie później niż po upływie 60 dni od dnia rozładunku towaru, Zleceniodawca anuluje naliczoną zgodnie z pkt. 7.3. karę umowną. Opłaty manipulacyjne związane z anulowaniem przez Zleceniodawcę kary umownej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w zryczałtowanej kwocie 25,00 euro ponosi Przewoźnik. Zwrot palet lub giterboksów przez Przewoźnika po upływie terminu 60 dni od dnia rozładunku towaru nie skutkuje anulowaniem przez Zleceniodawcę kary umownej, naliczonej zgodnie z pkt. 7.3.

7.5.        Wymianę palet lub giterboksów na miejscu załadunku lub rozładunku należy udokumentować pisemnym pokwitowaniem, podpisanym przez kierowcę oraz odbiorcę lub nadawcę przesyłki, zarówno przy odbiorze, jak i przy doręczeniu palet lub giterboksów.

7.6.        Palety lub giterboksy przeznaczone na wymianę, o której mowa w pkt. 7.2. ogólnych warunków zlecenia, muszą się nadawać do wymiany, tj. nie mogą być połamane, brudne od smaru i innych substancji, a także powinny być pozbawione drzazg i wystających gwoździ. W przypadku otrzymania uszkodzonych palet (defekt), należy niezwłocznie skontaktować sie ze spedytorem zlecającym wykonanie usługi.

7.7.        Ilość otrzymanych w związku z wykonywaniem umowy przewozu przez Przewoźnika palet i giterboksów winna się zgadzać z ilością palet i giterboksów, wpisanych do listu przewozowego.

7.8.  W przypadku kiedy kierowca jest zobowiązany pobrać dokument DPL Schein, lub jakikolwiek o tej samej funkcji, a tego nie zrobi, wówczas liczone jest to tak samo, jakby kierowca pobrał puste palety. Wszelkie braki dokumentu DPL Schein/Palletenschein muszą być zgłaszane niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów, zanim opuści miejsce rozładunku.

8.1.        Przyjmując zlecenie do realizacji, Przewoźnik  potwierdza i zapewnia, że w ramach świadczenia na rzecz Zleceniodawcy  usług transportowych lub spedycyjnych, obejmujących obszar terytorium Niemiec (kabotaż, międzynarodowe operacje transportowe do i z Niemiec, tranzyt) przestrzega, w zakresie go obowiązującym, obowiązujących na terenie Niemiec przepisów prawa, w szczególności dotyczących wypłacania płacy minimalnej (w tym wynikających z ustawy o płacy minimalnej  (Mindestlohngesetz, dalej zwanej MiLoG), która weszła w życie z dniem 01.01.2015 r.) i regulujących obowiązek zgłaszania pracowników oraz rejestracji operacji transportowych we właściwych do tego niemieckich urzędach.

8.2.        Przewoźnik w szczególności zobowiązuje się, że w przypadku powstania po jego stronie na podstawie MiLoG bądź przepisów wykonawczych do MiLoG, jakichkolwiek roszczeń Przewoźnika bezpośrednio w stosunku do Zleceniodawcy, zrezygnuje on z nich na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zleceniodawcę. Powyższe zobowiązanie dotyczy w szczególności nałożonych kar i grzywien na mocy przepisów ustawy o płacy minimalnej (MiLoG) oraz wszelkich kosztów procesowych z tym związanych.

8.3.        Jeśli Przewoźnik nie dotrzyma jednego lub kilku z powyższych zobowiązań, wskazanych w niniejszym punkcie ogólnych warunków zlecenia, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia poszczególnych lub wszystkich umów, zawartych pomiędzy Przewoźnikiem a Zleceniodawcą.

Przewoźnik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 minut od momentu przesłania mu przez Zleceniodawcę potwierdzenia zlecenia transportowego, za odstępnym w wysokości 100,00 euro . Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego. Inne podstawy do anulowania zlecenia nie istnieją, a nie przystąpienie przez Przewoźnika do wykonania umowy przewozu mimo braku podstaw do anulowania zlecenia, skutkuje zastosowaniem wobec niego pkt. 3.7. ogólnych warunków zlecenia.

10.1.      Sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z umowy przewozu między Zleceniodawcą a Przewoźnikiem jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

10.2.      Wszelkie spory wynikające ze stosowania oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8 ogólnych warunków zlecenia oraz przepisów MiLoG do Zleceniodawcy, będą podlegały rozstrzygnięciu przez sad powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zleceniodawcy, o ile z bezwzględnie obowiązujących przepisów nie wynika właściwość innego sądu.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest M&W Spedition Sp. k. Sp. z o.o.

2) kontakt z administratorem Ochrony Danych – [email protected]

3) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora może być:

  • wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  • konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań

przed jej zawarciem art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r.

  • wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  • konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów art. 6 ust. 1 lit. d ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

  • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
  • Biuro rachunkowe

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony

interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w

celach planowania biznesowego)

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować

odmową zawarcia umowy”

Zmiana statusu spółki:

„M&W SPEDITION” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA