Ogólne warunki zlecenia z dnia 04.04.2024

Zapytania o płatności prosimy kierować na adres [email protected] natomiast
Dokumenty za zrealizowany transport prosimy wysłać na adres [email protected]

Ogólne warunki zlecenia (PL):

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze ogólne warunki zlecenia mają zastosowanie do umów, zawieranych między M&W Spedition spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, zwanym dalej Zleceniodawcą a podmiotem, wykonującym na zlecenie Zleceniodawcy usługę przewozu, zwanym dalej Przewoźnikiem oraz do wszelkich prawnych i faktycznych czynności, podejmowanych w ramach realizacji zawartych z Przewoźnikiem umów lub z nimi związanych.1.2. Stosowanie ogólnych warunków Przewoźnika jest wykluczone, za wyjątkiem przypadków, w których obie strony umowy przewozu w formie pisemnej wyraźnie uzgodniły inaczej.
1.3. W celu zawarcia umowy przewozu Zleceniodawca kieruje do Przewoźnika ofertę, określającą istotne elementy umowy przewozu (w tym termin, miejscowości, w których ma nastąpić załadunek i rozładunek, bez wskazania dokładnego adresu i firmy nadawcy oraz odbiorcy przesyłki, rodzaj towaru, wysokość frachtu) wraz z niniejszymi ogólnymi warunkami zlecenia. W przypadku zawierania umowy za pośrednictwem serwisu (komunikatora) TRANS Zleceniodawca przesyła wraz z ofertą link (hiperłącze) do niniejszych ogólnych warunków zlecenia, w sposób umożliwiający Przewoźnikowi zapoznanie się z nimi. Oferta wiąże Zleceniodawcę przez okres 30 minut od momentu wysłania oferty do Przewoźnika za pośrednictwem serwisu (komunikatora) TRANS bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem (tj. na konto Przewoźnika w serwisie TRANS bądź na adres mailowy lub numer faksu Przewoźnika) i wymaga oświadczenia o jej przyjęciu, złożonego przez Przewoźnika za pośrednictwem serwisu (komunikatora) TRANS bądź poczty elektronicznej bądź faksu. W przypadku Przewoźnika, pozostającego w stałych kontaktach gospodarczych ze Zleceniodawcą, ofertę poczytuje się za przyjętą bez zastrzeżeń, jeżeli Przewoźnik nie odrzuci oferty w terminie 30 minut od momentu jej wysłania przez Zleceniodawcę za pośrednictwem serwisu (komunikatora) TRANS bądź poczty elektronicznej bądź faksu.
1.4. Niezwłocznie po zawarciu przez Zleceniodawcę z Przewoźnikiem umowy przewozu, na zasadach wskazanych w pkt. 1.3. niniejszych ogólnych warunków zlecenia, Zleceniodawca prześle Przewoźnikowi za pośrednictwem serwisu (komunikatora) TRANS lub poczty elektronicznej bądź faksu, potwierdzenie zlecenia, w którym wskaże datę zawarcia umowy przewozu oraz firmę i dokładny adres nadawcy oraz odbiorcy przesyłki.
1.5. Wszelkie zmiany warunków umowy przewozu wymagają wyraźnej zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie bądź za pośrednictwem serwisu (komunikatora) TRANS bądź poczty elektronicznej lub faksu. Za zmianę taką nie poczytuje się wskazania przez Zleceniodawcę, stosownie do pkt. 1.4. niniejszych ogólnych warunków zlecenia, daty zawarcia umowy przewozu oraz firmy i dokładnego adresu nadawcy i odbiorcy przesyłki.

Na Przewoźniku ciążą, w ramach wykonania umowy przewozu, zawartej ze Zleceniodawcą, następujące obowiązki:

2.1. Przewoźnik obowiązany jest do wykonywania swoich czynności z należytą starannością, zgodnie z interesem Zleceniodawcy, a także kontrahenta Zleceniodawcy, będącego stroną zawartej ze Zleceniodawcą umowy spedycji, w wykonaniu której Zleceniodawca zlecił Przewoźnikowi usługę transportu oraz w sposób zgodny z treścią zawartej umowy przewozu, niniejszymi ogólnymi warunkami zlecenia i obowiązującymi przepisami.

2.2. Przewoźnika i wszystkie osoby, którymi posługuje się on przy wykonywaniu umowy przewozu, w tym wyznaczonego przez Przewoźnika do realizacji zleconej usługi transportu kierowcę, obowiązuje bezwzględny zakaz pokazywania czy udostępniania w inny sposób osobom trzecim, w tym kontrahentowi Zleceniodawcy, oferty Zleceniodawcy oraz dokumentu potwierdzenia zlecenia przewozu, o których mowa w pkt. 1.3. oraz 1.4. niniejszych ogólnych warunków zlecenia, na każdym etapie wykonywania umowy przewozu, w tym podczas załadunku i rozładunku towaru, a naruszenie tego obowiązku skutkuje odpowiedzialnością Przewoźnika, o której mowa w pkt. 5.3. niniejszych ogólnych warunków zlecenia.

2.3. Przewoźnika i wszystkie osoby, którymi się on posługuje przy wykonywaniu umowy przewozu, w tym kierowcę, obowiązuje bezwzględny zakaz przeładunku towaru na każdym etapie wykonywania umowy przewozu.

2.4. Przewoźnika obowiązuje zakaz realizacji umowy przewozu przez podwykonawców.

2.5. Przewoźnik zobowiązany jest do dotrzymania terminów, określonych w umowie przewozu, w szczególności terminów załadunku i rozładunku towaru.

2.6. Pojazd podstawiony przez Przewoźnika, celem wykonania umowy przewozu, winien być w bardzo dobrym stanie technicznym.

2.7. W trakcie realizacji umowy przewozu postoje pojazdu dozwolone są wyłącznie na parkingach strzeżonych.

2.8. Przewoźnik musi posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową oraz wszelkie uprawnienia, wymagane do wykonania usługi przewozu (usługi transportowej) i w razie takiego żądania przedstawić stosowne dokumenty do wglądu Zleceniodawcy.

2.9. Przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie informować Zleceniodawcę o jakichkolwiek opóźnieniach i innych problemach, występujących w trakcie realizacji umowy przewozu.

2.10. Wyznaczony przez Przewoźnika do realizacji umowy przewozu kierowca odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie ładunku, objętego umową przewozu. Kierowca posiada także komplet ubrania ochronnego tj. Kask, kamizelkę odblaskową, okulary ochronne, buty ze sztywnym czubkiem ochraniającym palce, podczas załadunku i rozładunku całe ciało musi być osłonięte.

2.11. Jeżeli w zleceniu przewozu nie jest inaczej podane, to pojazd, który ma służyć wykonaniu umowy przewozu, winien mieć wymiary plandeki 13,6 m, która może być ładowana górą, bokiem i tyłem i mieć ładowność minimum 24t oraz wysokość wewnętrzną min 2.75 m i wysokość rampową. Naczepa musi mieć pełne odeskowanie, tj. min 4 deski aluminiowe na przęsło, posiadać ważny kod XL z aktualnym certyfikatem oraz multilocka.

2.12. Pojazd, o którym mowa w pkt.

2.11 niniejszych ogólnych warunków zlecenia, musi być wyposażony w wystarczającą ilość pasów, mat antypoślizgowych oraz kantowników do zabezpieczenia przewożonych towarów.

2.13. W przypadku niepodstawienia przez Przewoźnika, wymaganego zgodnie z umową przewozu i niniejszymi ogólnymi warunkami, pojazdu w wyznaczonym terminie do załadunku, lub podstawienia pojazdu o innych wymiarach niż wymagane w zleceniu przewozu i niniejszych ogólnych warunkach. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do podstawienia auta zastępczego. Wszelkie koszty z tym związane obciążają Przewoźnika, który nie wykonał wyżej wskazanych obowiązków. Dodatkowo będzie naliczona opłata manipulacyjna w wysokości 25 euro (gdy fracht w walucie Euro) lub 100 PLN (gry fracht w walucie polskiej).

2.14. Wyznaczony przez Przewoźnika kierowca pojazdu, którym ma być świadczona usługa transportowa, wynikająca z zawartej ze Zleceniodawcą umowy przewozu, zobowiązany jest dopilnować załadunku towaru, tak aby pojazd nie został przeładowany, a ewentualną nadwagę obowiązany jest zgłosić niezwłocznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Zleceniodawcy. W przypadku nadmiernego przeładowania pojazdu, kierowca może odmówić załadunku, o czym winien niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za przeładowany pojazd.

2.15. W razie jakiejkolwiek zmiany w ilości towaru przy załadunku lub rozładunku, w stosunku do ustaleń objętych umową przewozu, Przewoźnik, działając osobiście lub za pośrednictwem kierowcy pojazdu, którym przewóz ma być świadczony, ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o tym fakcie Zleceniodawcę i wstrzymania się z wyjazdem z miejsca załadunku lub rozładunku, do czasu uzyskania dalszych instrukcji od Zleceniodawcy.

3.1 Przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub jego uszkodzenie, które nastąpi w czasie między przyjęciem towaru (przesyłki) a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy, stosownie do obowiązujących przepisów, w szczególności w przypadku przewozu międzynarodowego stosownie do przepisów Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), a w przypadku przewozu krajowego stosownie do ustawy Prawo przewozowe i przepisów kodeksu cywilnego.

3.2 W przypadku, gdy przed wydaniem przesyłki odbiorcy okaże się, że doznała ona uszczerbku lub uszkodzenia, Przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania uszczerbku lub uszkodzenia. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki, przy czym w imieniu Przewoźnika protokół podpisuje kierowca, który świadczy usługę przewozu. W razie odmowy podpisania protokołu przez odbiorcę przysyłki, Przewoźnik wskazuje w treści protokołu ten fakt i przyczyny odmowy.

3.3 Wskazany w pkt. 3.2. niniejszych ogólnych warunków zlecenia protokół, Przewoźnik niezwłocznie przesyła do Zleceniodawcy, a w przypadku takiego żądania ze strony Zleceniodawcy, niezwłocznie udziela mu dalszych wyjaśnień i informacji.

3.4 Jeżeli kierowca, którym posługuje się Przewoźnik, sam ładuje lub rozładowuje towar, to Przewoźnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe podczas tych czynności.

3.5 W przypadku naruszenia przez Przewoźnika ogólnych warunków zlecenia, skutkującego powstaniem po stronie Zleceniodawcy lub kontrahenta Zleceniodawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych, Przewoźnik obowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

3.6 Za nieterminowe podstawienie pojazdu na załadunek towaru przez Przewoźnika, z przyczyn leżących po jego stronie, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 50 euro. W przypadku, gdy szkoda z tego tytułu przekracza wartość zastrzeżonej kary umownej, Przewoźnik w pozostałym zakresie odpowiada według zasad ogólnych. Obowiązek zapłaty kary umownej ciąży na Przewoźniku również po zakończeniu realizacji umowy przewozu.

3.7 W przypadku niewykonania umowy przewozu przez Przewoźnika z przyczyn leżących po jego stronie, innych niż zaginięcie towaru lub uszkodzenie przesyłki, Przewoźnik, z zastrzeżeniem pkt. 8 ogólnych warunków zlecenia, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 150 euro (gdy fracht w walucie Euro) lub 600 PLN (gdy fracht w walucie PLN). W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zleceniodawca uprawniony jest do żądania odszkodowanie przenoszącego zastrzeżoną karę umowną, a Przewoźnik odpowiada w tym zakresie na zasadach ogólnych. Dodatkowo będzie naliczona opłata manipulacyjna w wysokości 25 euro lub 100 PLN w zależności od waluty frachtu.

4.1. Wysokość wynagrodzenia Przewoźnika za wykonanie usługi transportowej, objętej umową przewozu, wskazana jest każdorazowo w ofercie, o której mowa w pkt. 1.3. niniejszych ogólnych warunkach zlecenia. Ustalone wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Przewoźnika, w tym również załadunek i rozładunek (jeśli miejsce załadunku lub rozładunku tego wymaga to kierowca jest zobowiązany do nieodpłatnego załadunku/rozładunku towaru) towaru przez kierowcę (tzw. „all in”). Przewoźnik nie jest uprawniony do żądania od Zleceniodawcy zwrotu jakichkolwiek kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, ponad określoną w zdaniu 1 niniejszego punktu wysokość umówionego wynagrodzenia.

4.2. W przypadku świadczenia przez Przewoźnika usług transportu międzynarodowego zapłata wynagrodzenia następuje każdorazowo: kwotą netto w euro + kwotą podatku VAT w złotówkach. Przewoźnik winien zatem wystawić fakturę zawierającą kwotę netto w walucie euro oraz kwotę podatku VAT przeliczoną na złotówki po kursie z dnia poprzedzającego dzień rozładunku. Ponadto przewoźnik jest zobowiązany do umieszczenia i wyraźnego oznaczenia na fakturze numeru konta bankowego do przelewu kwoty VAT w złotówkach (konto złotówkowe znajdujące się na tzw. białej liście podatników).

4.3. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4,1 niniejszych ogólnych warunków zlecenia, następuje przelewem na konto bankowe przewoźnika, wskazane na fakturze VAT. Termin zapłaty to 60 dni liczone od momentu otrzymania, drogą pocztową, wszystkich oryginalnych dokumentów przewozowych oraz faktury VAT. Jest także opcja „skonto”. Wtedy od wartości netto należy odjąć 5% frachtu i faktura będzie zapłacona w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania drogą pocztową, wszystkich oryginalnych dokumentów przewozowych oraz faktury VAT (w ciągu 7 dni przelew wyjdzie z naszego banku). Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

4.4 Przewoźnik zobowiązany jest wysłać drogą mailową na adres [email protected] w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia rozładunku faktury VAT i czytelny skan lub zdjęcie dokumentów, a w ciągu 21 dni kalendarzowych drogą pocztową wszystkich oryginalnych dokumentów transportowych oraz oryginalnej faktury VAT. Termin zapłaty rozpoczyna się w dniu otrzymania oryginalnych dokumentów i faktur (jeśli w zleceniu jest wymagany dokument paletowy, DPL Schein lub inny specyficzny określony dokument również musi on zostać wysłany w wersji oryginalnej wraz z resztą dokumentów). Jeśli przewoźnik nie spełni któregokolwiek warunku, zostanie naliczony koszt windykacji w kwocie 30 euro.

4.5. Przewoźnik i Zleceniodawca zgodnie ustalają, że z tytułu niezawinionych przez Przewoźnika postojów pojazdu przy załadunku lub rozładunku przesyłki, za pierwsze 24 h postoju (liczone od daty i godziny wskazanej w umowie przewozu na załadunek lub rozładunek) Zleceniodawca nie ponosi żadnych opłat. W przypadku niezawinionego przez Przewoźnika postoju powyżej 24 h, Przewoźnikowi przysługuje wynagrodzenie za każdą godzinę postoju ponad pierwsze 24 h, w wysokości 45,00 zł netto (tzw. postojowe), jednak nie więcej niż 500,00 zł netto za dobę (tzw. postojowe). Wypłata postojowego ma miejsce wyłącznie na podstawie podbitej karty postojowej. Wszystkie niedziele, soboty oraz dni świąteczne są wolne od obowiązku zapłaty przez Zleceniodawcę postojowego. W przypadku postoju pojazdu przy załadunku lub rozładunku z przyczyn, za które odpowiada Przewoźnik, Zleceniodawca nie ponosi żadnych opłat z tego tytułu.

4.6 Przewoźnik zobowiązany jest zgłosić status drogą mailową spedytorowi od którego otrzymał zlecenie każdorazowo w dniu załadunku po załadunku i w dniu rozładunku po rozładunku. Brak zgłoszenia statusu skutkuje nałożeniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 15 euro za każdy brakujący status.

4.7 W przypadku niezaładowania towaru, odstąpieniu od zlecenia 3 godziny przed godziną rozpoczęcia załadunku lub niepodstawienia odpowiedniego pojazdu w celu załadowania towaru zostanie naliczona opłata administracyjna w wysokości 200 euro. Kwota ta może ulec podwyższeniu o dodatkowe koszty jakie powstaną w wyniku niezaładowania towaru.

4.8 W przypadku wystawienia jakiejkolwiek noty obciążeniowej zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty administracyjnej w wysokości 25 euro.

4.9 Zleceniodawca zastrzega sobie prawo potrącenia z wynagrodzenia przewoźnika wszelkich wierzytelności wynikających z nieprawidłowej realizacji zleceń jakie wykonywał dla zleceniodawcy przewoźnik.

5.1. Przewoźnik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie zostały mu ujawnione podczas współpracy ze Zleceniodawcą, w szczególności odnośnie nadawcy i odbiorcy przesyłki, rodzaju towaru i umówionego za przewóz wynagrodzenia oraz do zachowania poufności odnośnie treści oferty i potwierdzenia zlecenia, o których mowa odpowiednio w pkt. 1.3. oraz 1.4 ogólnych warunków zlecenia.

5.2. Przewoźnik akceptuje fakt, że wskazane w potwierdzeniu zlecenia, o którym mowa w pkt. 1.4. ogólnych warunków zlecenia, dane dotyczące firmy i dokładnego adresu nadawcy oraz odbiorcy przesyłki, stanowią element bazy danych Zleceniodawcy, która ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa Zleceniodawcy i mogą być wykorzystywane przez Przewoźnika wyłącznie w celu realizacji zawartej ze Zleceniodawcą umowy przewozu, a nie mogą służyć nawiązaniu przez Przewoźnika własnych relacji biznesowych z nadawcą lub odbiorcą przesyłki, w tym w celu zawierania z nimi umów przewozu bez udziału Zleceniodawcy.

5.3. W przypadku naruszenia przez Przewoźnika obowiązków wskazanych w pkt. 5.1. oraz 5.2. ogólnych warunków zlecenia, w szczególności w przypadku wykorzystywania przez Przewoźnika danych, wskazanych w pkt. 5.2. ogólnych warunków zlecenia, w celu wykonywania na rzecz kontrahenta Zleceniodawcy umów przewozu z pominięciem Zleceniodawcy w okresie jednego roku od wykonania umowy przewozu przez Przewoźnika, Przewoźnik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości równowartości kwoty 20.000 euro.

Jeżeli przedmiotem umowy przewozu są materiały niebezpieczne, w rozumieniu europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie w dniu 30 września 1957 (zwanej dalej ADR), Przewoźnik oraz osoby, którymi się on posługuje przy wykonywaniu umowy przewozu, niezależnie od obowiązków, wskazanych w pkt. 2 ogólnych warunków zlecenia, winny: giterboksów. W przeciwnym razie Przewoźnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych przy wykonywaniu umowy przewozu i niewymienionych palet i giterboksów w ciągu 30 dni od dnia rozładunku towaru, na podany przez Zleceniodawcę adres.

7.1.    Jeżeli w zleceniu przewozu nie jest inaczej podane, to wszystki palety i giterboksy, które zostały wydane Przewoźnikowi w celu przewozu towaru nie podlegają wymianie. W przypadku odmiennych ustaleń w zakresie wymiany palet i giterboksów, obowiązują zasady określone poniżej w pkt. 7.2. do pkt 7.7.

7.2. Przewoźnik jest w szczególności zobowiązany do wymiany palet i giterboksów na miejscu załadunku i rozładunku towaru, w ten sposób, że w zamian za otrzymane od nadawcy towaru w miejscu załadunku lub wydane odbiorcy towaru w miejscu rozładunku palety lub giterboksy, wyda odpowiednio nadawcy lub odbiorcy towaru taką samą ilość tego samego todzaju palet bądź giterboksów. Puste palety muszą być odebrane z miejsca rozładunku w dniu rozładunku – nie ma możliwości późniejszego odbioru pustych palet lub giterboxów. Jeśli pojawi się jakikolwiek problem z odbiorem pustych palet lub giterboxów taki fakt należy od razu zgłosić spedytorowi. W przypadku złego stanu palet fakt ten należy od razu zgłosić. Przewoźnik może też firmą M&W Spedition umówić się na zwrot palet w ciągu 30 dni od dnia rozładunku na adres pprzez Zleceniodawcę jeśli istnieje taka możliwość, jednak palet nie można zwrócić po terminie 30 dni. Takie zwroty nie będą uznawane. W przypadku zakwestionowania stanu palet przed odbiorcę należy o tym poinformować od razu spedytora i zapis ten wpisać w kwicie paletowym.

7.3. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Przewoźnika obowiązku wymiany lub zwrotu palet lub giterboksów na zasadach, o których mowa w pkt. 7.2. ogólnych warunków zlecenia, Przewoźnik zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 23,5 euro za każdą niewymienioną lub zniszczoną paletę i 110 euro za każdy niewymieniony lub zniszczony giterboks, w terminie 10 dni od wezwania przez Zleceniodawcę. Dodatkowo do każdej noty zostanie doliczona opłata manipulacyjna w wysokości 25 euro.

7.4. W przypadku wykonania przez Przewoźnika obowiązku wymiany lub zwrotu palet lub giterboksów po upływie terminu określonego w pkt. 7.2., lecz nie później niż po upływie 30 dni od dnia rozładunku towaru, Zleceniodawca anuluje naliczoną zgodnie z pkt. 7.3. karę umowną. Opłaty manipulacyjne związane z anulowaniem przez Zleceniodawcę kary umownej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w zryczałtowanej kwocie 25,00 euro ponosi Przewoźnik. Zwrot palet lub giterboksów przez Przewoźnika po upływie terminu 30 dni kalendarzowych od dnia rozładunku towaru nie skutkuje anulowaniem przez Zleceniodawcę kary umownej, naliczonej zgodnie z pkt. 7.3.

7.5. Wymianę palet lub giterboksów na miejscu załadunku lub rozładunku należy udokumentować pisemnym pokwitowaniem, podpisanym przez kierowcę oraz odbiorcę lub nadawcę przesyłki, zarówno przy odbiorze, jak i przy doręczeniu palet lub giterboksów.

7.6. Palety lub giterboksy przeznaczone na wymianę, o której mowa w pkt. 7.2. ogólnych warunków zlecenia, muszą się nadawać do wymiany, tj. nie mogą być połamane, brudne od smaru i innych substancji, a także powinny być pozbawione drzazg i wystających gwoździ.

7.7. Ilość otrzymanych w związku z wykonywaniem umowy przewozu przez Przewoźnika palet i giterboksów winna się zgadzać z ilością palet i giterboksów, wpisanych do listu przewozowego.

7.8. W przypadku zlecenia z brakiem wymiany palet wymagany jest wpis w dokumentach potwierdzający brak wymiany palet. Brak wpisu może skutkować obciążeniem jakby palety zostały pobrane przez kierowcę wg powyższych wytycznych dotyczących środków ładunkowych.

8.1. Przyjmując zlecenie do realizacji, Przewoźnik potwierdza i zapewnia, że w ramach świadczenia na rzecz Zleceniodawcy usług transportowych lub spedycyjnych, obejmujących obszar terytorium Niemiec (kabotaż, międzynarodowe operacje transportowe do i z Niemiec, tranzyt) przestrzega, w zakresie go obowiązującym, obowiązujących na terenie Niemiec przepisów prawa, w szczególności dotyczących wypłacania płacy minimalnej (w tym wynikających z ustawy o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz, dalej zwanej MiLoG), która weszła w życie z dniem 01.01.2015 r.) i regulujących obowiązek zgłaszania pracowników oraz rejestracji operacji transportowych we właściwych do tego niemieckich urzędach.

8.2. Przewoźnik w szczególności zobowiązuje się, że w przypadku powstania po jego stronie na podstawie MiLoG bądź przepisów wykonawczych do MiLoG, jakichkolwiek roszczeń Przewoźnika bezpośrednio w stosunku do Zleceniodawcy, zrezygnuje on z nich na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zleceniodawcę. Powyższe zobowiązanie dotyczy w szczególności nałożonych kar i grzywien na mocy przepisów ustawy o płacy minimalnej (MiLoG) oraz wszelkich kosztów procesowych z tym związanych.

8.3. Jeśli Przewoźnik nie dotrzyma jednego lub kilku z powyższych zobowiązań, wskazanych w niniejszym punkcie ogólnych warunków zlecenia, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia poszczególnych lub wszystkich umów, zawartych pomiędzy Przewoźnikiem a Zleceniodawcą.

Umowne prawo odstąpienia Przewoźnik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 minut od momentu przesłania mu przez Zleceniodawcę potwierdzenia zlecenia transportowego, za odstępnym w wysokości 100,00 euro . Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego. Inne podstawy do anulowania zlecenia nie istnieją, a nie przystąpienie przez Przewoźnika do wykonania umowy przewozu mimo braku podstaw do anulowania zlecenia, skutkuje zastosowaniem wobec niego pkt. 3.7. ogólnych warunków zlecenia.

10.1. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z umowy przewozu między Zleceniodawcą a Przewoźnikiem jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

10.2. Wszelkie spory wynikające ze stosowania oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8 ogólnych warunków zlecenia oraz przepisów MiLoG do Zleceniodawcy, będą podlegały rozstrzygnięciu przez sad powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zleceniodawcy, o ile z bezwzględnie obowiązujących przepisów nie wynika właściwość innego sądu. którym mowa w pkt. 8 ogólnych warunków zlecenia oraz przepisów MiLoG do Zleceniodawcy, będą podlegały rozstrzygnięciu przez sad powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zleceniodawcy, o ile z bezwzględnie obowiązujących przepisów nie wynika właściwość innego sądu.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest M&W Spedition Sp. k. Sp. z o.o.
2) kontakt z administratorem Ochrony Danych – [email protected]
3) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora może być:
•wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
•konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
•wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
•konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów art. 6 ust. 1 lit. d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
• Biuro rachunkowe
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego)
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Zmiana statusu spółki:

„M&W SPEDITION” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA