Szanowni Państwo,
przed skorzystaniem ze stron serwisu www.mw-spedition.com prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, z której dowiedzą się Państwo o:

 • sposobach gromadzenia informacji przez nasz Serwis
 • celach w jakich informacje te są gromadzone
 • uprawnieniach przysługujących Państwu w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych za pośrednictwem naszego Serwisu.

W przypadku Użytkowników, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, gromadzonych za pośrednictwem formularzy, zamieszczanych w naszym Serwisie, zapoznanie się i akceptacja treści niniejszej Politykią Prywatności jest obligatoryjna.

Właścicielem serwisu internetowego www.mw-spedition.com oraz Administratorem Danych Osobowych, przetwarzanych za jego pośrednictwem, jest M&W Spedition spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Obornikach pod adresem ul. Powstańców Wielkopolskich 23/9, 64-600 Oborniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000592387 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy w Poznaniu (NIP: 6060063651).


Aktualne dane adresowe i teleadresowe M&W Spedition spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dostępne są na stronie www.mw-spedition.com w zakładce KONTAKT.


„Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej w skrócie jako RODO) informuję, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest M&W Spedition Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Obornikach (dalej jako Administrator)
2. Kontakt z Aadministratorem w sprawach Ochrony Danych – Tomasz Job, adres e-mail: [email protected]
3.Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora może być:
wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem art. 6 ust. 1 lit. b
RODO
wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO
konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów art. 6 ust. 1 lit. fd RODO
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia udzielonego Administratorowi,
Biuro rachunkowe,
Kancelarie prawne i podatkowe,
Podmioty świadczące usługi audytowe,
Operator hostingowy
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub do dnia ustalania prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w
przypadkach określonych w przepisach RODO
7.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
8.podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy”
9.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Ilekroć mowa w treści niniejszej Polityki Prywatności o:

 1. Serwisie – należy przez to rozumieć serwis internetowy www.mw-spedition.com
 2. Operatorze hostingowym – należy przez to rozumieć Serveradmin.pl S.C. jako podmiot świadczący usługi hostingowe dla potrzeb Serwisu internetowego www.mw-spedtion.com,
 3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę („internautę”), która za pośrednictwem sieci Internet uzyskuje dostęp do stron internetowych, w tym Serwisu internetowego www.mw-spedtion.com,
 4. urządzeniu końcowym – należy przez to rozumieć urządzenie wykorzystywane przez Użytkownika, za pośrednictwem którego uzyskuje on dostęp do sieci Internet, służące do przeglądania lub logowania się do serwisów internetowych (np. komputery stacjonarne, laptopy, tablety, smartphony).

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich aktywności:

 1. na podstawie danych dobrowolnie podawanych przez Użytkowników w formularzach zamieszczonych w Serwisie,
 2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookies (tzw. „ciasteczek”),
 3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora hostingowego.
 1. Niektóre z funkcjonalności Serwisu (np. WYCEŃ USLUGĘ, ZADAJ PYTANIE – KONTAKT) wymagają wypełnienia przez Użytkownika formularzy
  zamieszczanych na stronach Serwisu, w tym podania danych, identyfikowanych jako dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO tj. w szczególności imienia i nazwiska, oraz adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu Użytkownika, jak również nazwy firmy, numeru NIP, a także imienia i nazwiska osoby kontaktowej.
 2. Podanie swoich danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Użytkownik, który zamierza skorzystać z określonych funkcjonalności Serwisu, poprzez wypełnienie i wysłanie zamieszczonych na stronach Serwisu formularzy, zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści niniejszej Polityki Prywatności. Akceptacja niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczna z potwierdzeniem przez Użytkownika, że został on poinformowany, iż:
 4. Administratorem Danych Osobowych, gromadzonych za pośrednictwem Serwisu, jest M&W Spedition spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Obornikach, pod adresem ul. Powstańców Wielkopolskich 23/9, 64-600 Oborniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000592387 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy w Poznaniu (NIP: 6060063651),
 5. dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu przetwarzane są wyłącznie w zakresie dopuszczalnym prawem powszechnie obowiązującym, uzasadnionym potrzebami działalności gospodarczej, prowadzonej przez Administratora Danych Osobowych, w celach marketingowych (marketing usług własnych Administratora Danych Osobowych), jak również w celu przedstawiania (przesyłania), za zgodą Użytkownika, informacji handlowej, w tym o ofercie Administratora Danych Osobowych oraz podtrzymywania relacji handlowej z Użytkownikami, korzystającymi z usług Administratora Danych Osobowych,
 6. nadto dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla wykonywania umów zawartych bezpośrednio z Użytkownikiem lub podmiotem, w imieniu którego dany Użytkownik występuje bądź gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 7. z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne/informatyczne, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłości i poprawności funkcjonowania Serwisu, dostęp do danych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu, w tym danych podawanych przez Użytkowników w formularzach zamieszczanych na stronach Serwisu, uzyskiwać może Operator hostingowy Serwisu.
 8. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu nie są udostępniane osobom trzecim, bez wcześniejszej zgody Użytkownika, z zastrzeżeniem pkt. 3 ppkt 3 niniejszej Polityki Prywatności oraz z zastrzeżeniem ich przekazywania, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa sądom, prokuraturom i innym wskazanym w przepisach prawa organom, w związku z realizacją ich celów ustawowych.
 9. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są w zbiorach, prowadzonych przez Administratora Danych Osobowych, ma prawo:
  a.dostępu i poprawiania swoich danych osobowych, zgromadzonych przez Administratora Danych Osobowych, w tym danych osobowych
  zgromadzonych za pośrednictwem formularzy zamieszczanych na stronach Serwisu,
  b.sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  c.przeniesienia swoich danych osobowych, jednak wyłącznie pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości
  przeniesienia danych osobowych, występujące zarówno po stronie Administratora, jak i podmiotu, do którego dane osobowe miałby zostać
  przeniesione
  d.cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego
  doszło na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  e.wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych, ze względu na szczególną
  sytuację Użytkownika,
  f.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadkach, gdy Administrator Danych Osobowych, zamierza je
  przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych, na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika,
  innemu administratorowi danych,
  g.żądać od Administratora Danych Osobowych udzielenia dodatkowej informacji, również w formie pisemnej, o uprawnieniach przysługujących
  jej z tytułu przetwarzania danych, które jej dotyczą.
 10. Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, by stosowane środki techniczne i organizacyjne zapewniały ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczały dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 1. Serwis korzysta z mechanizmów plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym dostęp do informacji gromadzonych z wykorzystaniem tych mechanizmów jest Operator hostingowy Serwisu.
 3. Wykorzystywanie plików cookies służy:
 • utrzymaniu sesji Użytkownika w trakcie odwiedzin na stronach internetowych,
 • tworzeniu statystyk, obrazujących sposób korzystania z serwisów internetowych przez Użytkowników,
 • określaniu profilu Użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych do profilu materiałów reklamowych (Google ads).
 1. Serwis wykorzystuje:
 • pliki cookie o charakterze sesyjnym („session cookies”) – pliki tymczasowe, przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika do przeglądania stron internetowych,
 • pliki cookie o charakterze stałym („persistent cookies”) – pliki przechowywane są w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika do czasu wylogowania przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. W przeważającej większości oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkowników do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarki internetowe), w ramach ustawień domyślnych określonych przez producentów tego oprogramowania, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. O wykorzystywaniu plików cookies przez Serwis, Użytkownik informowany jest każdorazowo po wczytaniu strony internetowej Serwisu www.mw-
  spedition.com na urządzeniu końcowym Użytkownika, w drodze komunikatu wyświetlającego się na załadowanej stronie internetowej. Użytkownik
  informowany jest o celu wykorzystania plików cookies oraz możliwości ograniczenia lub zablokowania plików cookiecookiess poprzez zmianę ustawień
  wykorzystywanego przez Użytkownika oprogramowania. Wyświetlany na urządzeniu końcowym Użytkownika komunikat obejmuje również odesłanie do
  niniejszej Polityki Prywatności, z którą powinien zapoznać się każdy Użytkownik Serwisu.
 3. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w zakresie przechowywania plików cookies na ich urządzeniach końcowych, poprzez zmianę ustawień wykorzystywanego oprogramowania (przeglądarki internetowej), postępując zgodnie z instrukcjami i dokumentacją techniczną dostarczaną/publikowaną przez producentów tego oprogramowania.
 4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności, dostępne na stronach internetowych Serwisu. Wyłączenie obsługi plików cookies, niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z określonych stron internetowych.
 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników Serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby, identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika,
 • informacje o adresie IP.
 1. Dane wskazane w pkt 2 powyżej są kojarzone z konkretnymi osobami fizycznymi. Dane powyższe wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem. Dane te przechowywane są przez czas nieokreślony, a dostęp do nich dla wskazanych wyżej celów uzyskuje wyłącznie Administrator Danych Osobowych i Operator hostingowy.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika, gromadzonych przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone
 • Blackberry