Głównym założeniem pakietu mobilności jest przystosowanie obowiązującego w Polsce prawa do przepisów respektowanych w Unii Europejskiej. Jakie zmiany są implementowane w 2022 roku?

Jaki cel przyświeca Pakietowi mobilności?

Polski rząd cyklicznie wdraża kolejne przepisy dotyczące transportu międzynarodowego. To konieczne kroki, które prowadzą do dostosowania naszego systemu legislacji do przepisów obowiązujących w UE. Pierwsze przepisy dotyczące Pakietu Mobilności zostały wdrożone w sierpniu 2020 r. i określały one czas pracy oraz odpoczynku kierowców, którzy działają na terenie UE.

Najnowsze zmiany zostały wcielone w życie 2 lutego 2022 r. Czego dotyczą? Co oznaczają dla przedsiębiorców działających w branży transportowej?

Pakiet mobilności 2022 – zmiany dotyczące kabotażu

Od 21 lutego Pakiet Mobilności zakłada wdrożenie zmian dotyczących kabotażu – w jakim zakresie? Otóż dokonanie ponownego przewozu kabotażowego z użyciem tego samego pojazdu oraz w ramach tego samego państwa UE może zostać powtórzone po czterech dniach od chwili ukończenia ostatniego przewozu kabotażowego. 

Dotychczas wyglądało to następująco: jeżeli w ramach przewozu międzynarodowego nastąpiła realizacja kursu np. z Francji do Niemiec – wówczas sprawny powrót do Francji niejako zerował kabotaż. Obecnie konieczne jest odczekanie czterech dni.

Dotyczy to jednak wyłącznie ciężarówki, a nie przewoźnika – czyli będzie on mógł nadal wykonać kabotaż z użyciem innego pojazdu.

Pakiet mobilności to skomplikowana sprawa?

Nie dla nas. Jesteśmy specjalistami w zakresie transportu i spedycji na rynku polskim i UE. Z nami dostarczysz bezpiecznie swój ładunek w każde miejsce w Polsce oraz do wielu lokalizacji w Unii Europejskiej.

Cooling off: zamrożenie pojazdu. Na czym polega?

Przed wprowadzeniem zmian można było dokonać trzech kabotaży w państwie członkowskim w ciągu siedmiu dni. Po wprowadzeniu zmian w Pakiecie mobilności w 2022 r. można zrealizować co najwyżej trzy operacje kabotażowe na przestrzeni kolejnych (następujących po sobie) siedmiu dni – przewoźnik nie może jednak podjąć się zrealizowania następnego kabotażu na terenie tego samego kraju w ciągu kolejnych czterech dni. 

Jak wspomnieliśmy wcześniej dotyczy to jednak wyłącznie pojazdu – jest on niejako zamrożony, stąd nazwa cooling off.

Przewoźnik odpowiada za respektowanie nowych przepisów

Rejestracja firmy i zgłoszenie numerów rejestracyjnych pojazdu oraz kierowców realizujących przejazdy na terenie UE leży po stronie firmy przewozowej. Dzięki temu kontrola przewozów kabotażowych będzie odbywać się o wiele płynniej.

W ramach wprowadzonych zmian przewoźnik jest także zobligowany do posiadania przy sobie dokumentacji dotyczącej ostatniego przewozu na trasie UE oraz następnego w kolejności. W efekcie weryfikacja dotycząca tego, czy przewoźnik nie realizował uprzednio przewozów kabotażowych będzie przebiegać sprawniej.

Zmiana stawek dla kierowców działających na terenie UE

Od 2 lutego 2022 weszły w życie również zmiany dotyczące wynagrodzenia dla kierowców realizujących przewozy na terenie Unii Europejskiej. Obecnie mają oni pracować adekwatnie do tych stawek, które funkcjonują właśnie w tym konkretnym kraju. 

Dla przykładu – jeżeli usługa przewozu jest realizowana na terenie Francji – wówczas kierowca będzie rozliczany według minimalnej stawki godzinowej, która jest właśnie aktualna we Francji dla rodzimych kierowców.

Warto jednak podkreślić, że nie dotyczy to przewozów tranzytowych oraz bilateralnych.

Zmiana stawek dla kierowców działających na terenie UE

Z czego wynika podwyższanie stawek dla polskich kierowców?

Zgodnie z wyliczeniami koszt polskiego kierowcy to ok. 25% w porównaniu do pozostałych wydatków per pojazd. W krajach Europy Zachodniej ten koszt wynosi 50%. 

Z uwagi na te znaczące różnice polskie firmy transportowe mogły zaproponować o wiele atrakcyjniejsze warunki w stosunku do zachodnich sąsiadów. 

Próba uregulowania stawek jest zatem podyktowana chęcią wyrównania szans na nowe współprace wśród europejskich firm transportowych.

Jak podwyższenie stawek wpłynie na sytuację polskich przedsiębiorców?

Konieczność wyrównania stawek kierowców będzie mieć bezpośrednie przełożenie na zwiększenie kosztów dla pracodawców. Zgodnie z aktualnymi wyliczeniami może dojść do wzrostu kosztów zatrudnienia nawet o 40%.

Likwidacja podróży służbowych kierowców międzynarodowych

Kolejne regulacje dotyczyły wprowadzenia obowiązku powrotu do baz raz na 8 tygodni. Konieczne jest udokumentowanie tego faktu w ramach zapisu na tachografie.

Pod pojęciem bazy eksploatacyjnej znajduje się rodzimy kraj, w którym ma swoją siedzibę firma przewozowa, do której należy pojazd. Nowe przepisy nie określają tutaj żadnych ram czasowych dotyczących długości pobytu.

Ewidencja czasu pracy kierowców, w tym porze nocnej

W ramach Pakietu mobilności istnieje też szansa dotycząca bazowania na niższych podstawach dotyczących opodatkowania i oskładkowania. Pojawia się także konieczność prowadzenia skrupulatnej ewidencji czasu pracy przewoźników w odniesieniu do danych z tachografów i kart kierowców.

Uwzględnia się tutaj ilość przepracowanych godzin, w tym liczbę godzin zrealizowanych nocą. 

Kolejny aspekt dotyczy wyszczególnienia czasu spędzonego na dyżurach (w domu lub w bazie), ilości zwolnień i pozostałych nieobecności.

Korzystna zmiana dla przewoźników wyraża się w łatwiejszym pilnowaniu limitu czasu pracy. Jest on bowiem wyliczany nie tylko w ramach 24h, ale i między cyklami odpoczynku.

Pozostałe zmiany wynikające z Pakietu mobilności

Zwieńczeniem nowych regulacji jest konieczność informowania przez firmy transportowe o liczbie zatrudnionych pracowników, którzy wykonywali usługę przewozu. Baza przewoźnika również musi zostać dostosowana do nowych wymogów – ogólna liczba miejsc parkingowych powinna odpowiadać 1/3 wielkości całej floty.

Nowe regulacje zakładają większy nadzór nad branżą transportową w Polsce poprzez skuteczniejszą ochronę rynku wewnętrznego oraz eliminację nieuczciwej konkurencji.

Transport w Polsce i UE

Szukasz profesjonalnej firmy transportowej, która oferuje terminowy transport towarów do takich krajów jak Niemcy, Belgia, Holandia, Francja czy Szwajcaria? M&W Spedition od wielu lat realizuje usługi spedycyjne na najwyższym poziomie.